تعرفه قیمت طراحی نقاشی

با توجه به دریافت ایمیل پشتیبانی و مطلع شدن از قیمت نهایی طراحی نقاشی، مبلغ 50% از هزینه کل را در اولین کادر به ریال وارد کرده و پرداخت نمایید سپس کد پیگیری مبلغ پرداخت را به آدرس ایمیل architect.decoration@gmail.com ایمیل نمایید تا استارت طراحی آغاز گردد.

فرم سفارش طراحی چهره

پرکردن کادرهای ستاره دار الزامیست

[quform id=”2″ name=”سفارش تحلیل آماری”]