لایوهای آموزشی استاد اردشیری

لایوهای آموزشی آزمون طراحی، نظارت، اجرا

آزمون نظام مهندسی چیست؟ آزمون نظام مهندسی پلی است به سوی انجام خدمات تخصصی و حرفه ای در سه حیطه طراحی معماری، نظارت و اجرا معمار...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث4 مقررات ملی ساختمان

مبحث4 مقررات ملی ساختمان پرکاربردترین مبحث بین مباحث22 گانه برای گرایش معماری در هر سه رشته طراحی، نظارت و اجرا می باشد. این مبحث با عن...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

مصالح و فراورده های ساختمانی در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است. این مبحث دارای 21 فصل و 2 پیوست است که البته پیوست 1 رامی ب...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 14 مقررات ملی ساختمان

اغلب داوطلبان گرایش معماری بعد از مطالعه مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان که «تاسیسات مکانیکی» نام دارد، قدری گیج و مبهوت اند و به آنچه ...

ادامه مطالعه

درسنامه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

درسنامه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان یکی از شیرین ترین مباحث بین مباحث 22 گانه است که ضوابط مربوط به حفاظت انسان ها را حین کارهای کارگاهی و ...

ادامه مطالعه