پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی شهریور 99

پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت مهر 99 و تحلیل آزمون طراحی معماری شهریور 99

آزمون نظارت معماری مهر99 نیز شبیه به آزمونهای دوره های گذشته نظام مهندسی، با شبهات و ابهاماتی همراه بوده است. شروع فرآیند آزمون راس ساع...

ادامه مطالعه